Vào CPTPP thì ngành dệt may sẽ tăng trưởng rất mạnh