Anh em tham khảo thêm về Tài chính hành vi

http://www.econ.yale.edu/~shiller/pubs/p1055.pdf