vn-30 bay hơn 13 điểm kinh quá đi mất .


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 17/07: Sắc đỏ bao trùm