Đây là nhịp hồi khi phá vỏ ngưởng cứng 5 về 4 và và vẩn còn nằm trong kênh giảm giá dài hạn, nhịp tung tin để xả hàng này sẽ kết thúc nay mai thui.
Vào hàng lúc này là leo đọt đó, bai hoc cơ bản tin ra kéo vài phiên rồi xả. Kkk


Xem bài viết: HAR - Xu hướng tăng trưởng mới đang được thiết lập