Xem bài viết: HKB: Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP