Bác viết diễn biến thị trường rất giàu hình ảnh, khá thú vị.