Ngày 12/07 tới đây BĐS và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán TEG) - TECGROUP sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Tương ứng công ty sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu trong đợt này. Giá trị phát hành theo mệnh giá 30 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2016 số tiền này được ghi nhận là 38,46 tỷ đồng.

Năm 2016 doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng của TECGROUP là hơn 133 tỷ đồng tăng gần 5 lần so với năm trước, lợi nhuận sau thuế là 31,7 tỷ đồng tăng hơn 5 lần so với năm 2016.

Năm 2017, TECGROUP đặt mục tiêu doanh thu 361,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 47,2 tỷ đồng và trả cổ tức 20% bằng tiền mặt. Kết thúc quý 1 năm nay công ty ghi nhận doanh thu gần 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng.