ACV hợp với người đầu tư dài hạn, đầu tư tăng trưởng