cơ hội cho chúng ta, vì chúng ta đã quá kinh nghiệm rồi