Trái phiếu ok, nhưng cung nen tim hieu kỹ, chính trị bên này k ổn lắm