Vấn đề là do nhu cầu đầu tư của từng cá nhân thôi, muốn lãi cao thì phải chấp nhận rủi ro cao