đợt này báo chí liên tục về BOT, nên biến động giai đoạn rồi của HTI cũng chán thật