Phải cải tổ mới mong giành được những lợi ích cho những cổ đông lớn và mang lại lợi ích cho cả nhà