mình có tài liệu bản mềm ai có nhu cầu email dxphuong@gmail.com nhé