cái này đúng chỉ số VNindex đã tăng dốc đứng để kích thích tâm ký nhà đầu tư cho rằng thị trường sẽ vượt cản đi lên bền vững