Nhìn có vẻ ngon , nhưng chắc gì bác cắn vô nó lại ngọt như bác tưởng tượng !