CFO là gì? Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính là một vị trí trong doanh nghiệp. Công việc của giám đốc tài chính là quản lý tài chính như nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai. Vai trò của giám đốc tài chính hoàn toàn khác với kế toán.

Chức năng nhiệm vụ của giám đốc tài chính - CFO

1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng.
Trường đại học Thành Tây
Lớp giám đốc tài chính
Chuyên ngành kế toán
7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
16. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.