Có máu thì tham gia, không có kinh nghiệm thì xác định là die!