fxpro giờ lừa đảo nhiều lắm. Toàn giãn spead, ăn gian lệnh của khách hàng.