Anh Thanh có nhận đinh gì về HSG, cũng như so sánh tương quan HSGHPG.
Hiện HSG đã trải qua 6 phiên giảm liên tiếp, về gần mức hỗ trợ 27.
Cảm ơn.