Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
Khiếp già rồi mà tởm.
Mẽo lại làm quả test đáy cái gì abc phát lại xón ra máu
Thèng cu bên Morgan bảo mẽo đi thêm 40% nữa đấy.
Cụ nhớn đang họp phím 2 khìn .
Mặt mũi quan trọng chứ thằng Mẽo giờ kệ con mẹ nó
Cộng thêm tiền chầu chực rình ở ngoài đông như quân Nguyên.
ETF quay chứ không nay cũng chỉ 5-6 khìn
Thêm vía em tốt, cô thương .

Vậy kết luận : Tuần sau lên mạnh, đ.éo nói nhiều