Hề hề....
Nhìn TK hoa hết cả mắt
------------------------------------
Tết tết tết...đến rồi!!! Tẹt ga đi AE