ITA đang tạo cảm hứng cho hàng Penny cọng hành.
Hàng to và chỉ số vẫn èo uột. Hàng cơ bản vẫn có 1 lượng chầu chực mót.
Sôi động tuần này có lẽ là Penny.
Lan tỏa đến đâu thì tùy các tr.ym to