đá.i hết chưa các lão?
té de thì làm bãi to luôn đi
rỉ tong tỏng kinh bỏ mợ.