Làng này chắc đợt rồi dớt mẹ hết hàng òi, *** thấy bi bô nhảy