Đồng loạt kéo trụ phút cuối vãi nhồn thặc .
Coi bộ lại muốn đồng thanh giảm 10-15 point