mình cũng đang thắc mắc vấn đề này. Cám ơn bạn nhé