Cập nhật thông tin danh mục đầu tư.

Cảnh báo: Tác giả không chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng dữ liệu trong Blog này.

Cập nhật danh mục đầu tư đến 31/12/2015: