EJ muc tieu nên đánh trong trung va dài han ban nhe