CTS Chưa năm nào kinh doanh lỗ sao mãi thấp KLS VND BVS thậm chí SHS.
Thì trường luôn khó hiểu quá. CTS sắp chia cổ tức 7% = với mức cổ tức của KLS