Bạn này mới vào nghề hay sao ý nhỉ, sai luât rồi mà