chơi chứng khoán như đầu dao 2 lưỡi một chết mộ sống =(