Mình nghỉ muốn làm NV chứng khoán thì việc đầu tiên là lướt sống một thời gian lấy kinh nghiệm