Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Tài Việt năm 2014Kính gửi
: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock)


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài Việt trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  • Thời gian : 15h00 ngày 01/08/2014
  • Địa điểm : Văn phòng Công ty, 81/10B Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • Nội dung chính của Đại hội:
    • Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và tài chính (đã kiểm toán) năm 2013.
    • Báo cáo tình hình hoạt động thực tế 6 tháng đầu năm 2014.
    • Phương hướng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 và 2015.
Quý vị cổ đông tham dự vui lòng đăng ký với cô Ngọc Phận, điện thoại (08) 38487238 (ext: 106) trước ngày 28/07/2014.


Thông báo này thay cho thư mời, kính đề nghị Quý vị cổ đông tham dự đầy đủ và đúng ngày giờ quy định.


Trân trọng kính chào!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đã ký


Phạm Thị Thanh Nga