Nếu phát triển ở các thị trường ngách sẽ tốt hơn nhiều đó.