thấy nhiều bác nói đầu tư vào vàng, nhưng mà nó cũng nhảy lắm mà nhỉ???