CTCP ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí (HOSE: PTL) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013 với doanh thu thuần 24.3 tỷ đồng, giảm 19.4% và lợi nhuận sau thuế âm gần 23 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi 682 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức 24.3 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán hơn 24 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp chỉ còn vỏn vẹn 212 triệu đồng, giảm hơn 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, các chi phí như tài chính, bán hàng và quản lý vẫn còn ở mức cao, trong khi dó doanh thu tài chính chỉ 212 triệu đồng, lợi nhuận khác là 413 triệu đồng làm lợi nhuận sau thuế âm gần 23 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế âm hơn 66.7 tỷ đồng, tăng hơn so với con số âm 19.2 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2012.

Bảng kết quả kinh doanh quý 3/2013 của PTL


Tính đến 30/09, tổng tài sản ngắn hạn của công ty ở mức 1,095.83 tỷ đồng, giảm 44.3% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn cũng giảm hơn 37% về mức hơn 793 tỷ đồng.
Tài liệu đính kèm:
20131101-PTL-BCTC HOP NHAT QUY 3-2013.pdf