Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (Vinalines) - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT CTCP Portserco (HNX: PRC) thông báo đã bán hết 360,000 cp, tương đương 30.54% tỷ lệ sở hữu.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên
- Mã chứng khoán: PRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 360,000 CP (tỷ lệ 30.54%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Xuân Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,000 CP (tỷ lệ 0.42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 360,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 360,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/10/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/10/2013.