Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKS của CTCP Công trình giao thông sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2013
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2013
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến tháng 11/2013, ngày họp cụ thể sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp: Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (SKS) vào Công ty cổ phần Sông Đà 2 (SD2) và các vấn đề khác.