Thế thì nếu như bắt đầu thì nen sử dụng EBIT hay EBITDA?