GTA: Doanh thu năm 2002 Công ty đạt 23,7 tỷ đồng nhưng đến năm 2016 con số này lên đến 490 tỷ đồng, mức độ tăng trưởng bình quân đạt 31,4%/năm. Theo đó, lợi nhuận và thu nhập của NLĐ cũng tăng lên. Các chỉ tiêu về sản lượng sơ chế, tinh chế, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước năm sau đều cao hơn năm trước.