Con này cũng khá ngon, nhưng chưa bằng con PVM của em