Lão có điều này xin hỏi Admin!
"Forget My Not" đã làm gì mà Admin nhốt vô thời hạn?
Phải chăng là hôm qua lão đã dùng cụm từ " Các con nghiện chứng" trong bài viết? Một bài viết liệt kê danh sách hơn một ngàn thành viên có ngày sinh là 12/12?
Nếu không vì không bỏ được chứng, thì trong cả thập niên qua, lớp lớp nhỏ lẻ, sống dở chết dở vì TTCK VN, họ vẫn bám trụ, vẫn vào diễn đàn sinh hoạt để làm gì, nếu không vì nghiện?
Nếu cụm từ đó đụng chạm, thì lâu nay TTCK VN chắc không phải là cái chiếu bạc?
Nhân tiện xin hỏi, Admin đã từng nói bậy, đánh bạc bao giờ chưa? ặc ặc...!