Thị trường đang trong tình trạng xanh vỏ đỏ ruột! tốt hơn hết em ở ngoài ngồi rình! )