09/07/2010 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu của CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (MCK: AAA)

- Tổ chức đăng ký: CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

- Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0320.3755998 Fax: 0320.3755998

- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

- Mã chứng khoán: AAA

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Số lượng chứng khoán đăng ký: 9.900.000 cổ phiếu (Chín triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán đăng ký: 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng )<SPAN style='mso-spacerun: yes'>

- Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng khoán trên kể từ ngày 09/07/2010.