CONG TY CO PHAN LICOGI 16.6
S6. /1.3 . .1201 OINQ - HDQT
CQNG HOA XA HQI cnu NGHiA VI:tT NAM
Doc Lap - TU' Do - Hanh Phuc
Ha N9i, ngay 16 thdng 12ndm 2010
NGHI QUYET HOI DONG QuAN TRJ
CONG TY co PHAN LICOGI 16.6
- Can cu Ludt doanh nghiep va cac van ban huang ddn Ludt doanh nghiep
- Can cu f)i€u I? t6 chuc va hoat dong cua C6ng ty c6 phdn LICOGI 16.6
- Can cu bien ban cuoc h9P H9i d6ng quan tri ngay 16 thdng 12 ruim 2010.
QUYETNGHJ
Di~u 1: RQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan LICOGI 16.6 phien h9P ngay 16 thang 12
nam 2010 quyet nghi thong qua cac noi dung sau day:
1. Ddnh' gid cao kit qua hoa.t dong siin xuiit kinh doanh 11thdng illiu niim 2010 v6i
cdc chi tieu nlue sau: ()22€
• <:::J'\
Don vi tinh: trieu d6ng
~.
Q' CONI
Stt Chi tieu K~ hoach 2010 LuS' k~ d~n Ty l~ thuc ~.( cOP
3011112010 hi~n/k~ hoach \\~ LlCO~
1 San IUQ11g 180.508 403.549 224%
->..y~
11tH Xu,
2 Doanh thu 150.200 343.164 228%
3 Lginhu~ntru6cthu~ 12.517 13.500 108 %
4 Loi nhuan sau thue 10.643 12.000 112%
2. Phe duy~t k€ hoacb gop van dliu ttr Nhi: may san xuiit g(Jch block be tong bot
- Muc tieu: D~u tu xay dung nha may san xu~t gach block be tong bot, cong suat
100.000 m3 san pham/nam
- Dia diem xay dung du kien: Thi tr~n Xuan Mai, Ha NQi
- T6ng mire d~u tu du kien: 60.000.000.000 d6ng tSau mum tY i16ng)
- Phuong an d~u tu: Tham gia g6p v6n cung cac don vi c6 nang hrc trong linh vue
san xuat va kinh doanh v~t lieu xay dung dS d~u tu du an.
- Thai gian khoi cong xay dung nha may: DlJ kien quy 1 nam 2010.
- Thai gian hoan thanh va dua vao su dung: DlJ ki~n cu6i quy 2 nam 2011.
3. Thang nhiit chu truong phdt hanh cJphi€u tang van iliJu l~ len 80 tj tMng
Thong nhat trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua an phat hanh c6 phieu ra cong chung dS
tang v6n di~u l~ len 80 15' d6ng nhtr sau:
+ S6luQ11g c6 phhieu phat hanh: 3.900.000 c6 phieu
+ Phuong an phat hanh:
- Chao ban cho c6 dong hien htru: 2.695.000 c6 phieu VOl gia 12.500 d6nglc6 phieu;
- Chao ban cho CBCNV: 205.000 c6 phieu VOl gia 12.500 d6nglc6 phieu;
- Chao ban cho c6 dong chien hroc: 1.000.000 c6 phieu VOl gia thoa thuan, nhimg
khong th~p han gia ban cho c6 dong hien htru
+ Tho; gian thirc hien du kien: Quy 1 nam 2011
4. Phe duy?t ki hoach. tam tcng e8 t,re niim 2010
Ty l~ c6 tire tarn irng: : 20 % menh gia c6 phieu
- Tirong irng voi mire c6 tire
- Hinh thirc chi tra tam irng
se luong c6 phieu dang hru hanh:
- T6ng s6 tien chi tam irng c6 tire
- Thai di~m ch6t danh sach c6 dong
- Thai diem chi tra c6 tire
: 2.000 d6nglc6 phieu
: Chi tra bang tien mat
: 4.100.000 c6 phan
: 8.200.000.000 d6ng
: La thai di~m chot danh sach c6 dong
huang quyen mua c6 phieu phat hanh
them dot tang v6n len 80 tYd6ng.
.Quy 1 nam 2010
5. Thang nhat chuang trinb dfJi h9i d6ng e8 dong bat thuimg niim 2010 g6m cdc
n9i dung:
- Bao cao sa k~t cua HDQT v~ k~t qua heat dong san xu~t kinh doanh 11 tha
., ~
dau nam 2010, dir kien thirc hien ca nam 2010. <, '0.
'"
- Thong qua phuang an phat hanh c6 phieu ra cong chung d~ tang v6n di~u l~~en o
80 tYd6ng S.6 :
. ~'0.'"
Di~u 2. Quy djnh thirc hi~n \? .~?-
Nghi quyet nay co hieu hrc k~ ill ngay ky.
Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban kiem soat, Ban giam d6c C6ng ty din cu n9i
dung nghi quyet d~ trien khai thirc hien,
Noi gm:
Cae thanh vien Ht)i d6ng quem tri
Ban kiim soat
Ban giam d6c Cong ty
- LUll thu kj HDQT
2
-- --- --