Em cũng ghét Hưng lùn nên em không mở tài khoản ở SSI mà qua SBS mở, có hổ trợ tài chính rồi có hổ trợ tư vấn tốt nữa

SSI giảm thị phần cũng đáng, lớp sau hay hơn lớp trước