SPP là giá quá ngon. Vào giá 3x có thẻ mua vào và chờ lãi 50% trong ngắn hạn. hôm nay em chính thức lên tàu.