tình hình hiện nay đã mở lại bình thường rồi đó mấy bác