thong tin moi nhat ve dầu khí tản viên đây: chuẩn bị lên sàn Upcom anh em cổ đông của PVR đâu cho y kiến nhé